PUCHAR POLSKI PZSC /26 października 2024/ Busko Zdrój PUCHAR POLSKI PZSC /16 listopada 2024/ Chęciny 

Mam już konto

Twój e-mail / Login
Hasło

Zapomniałeś hasła ?

Twój e-mail / Login


Zarejestruj się

Twój e-mail / Login
Hasło
Powtórz hasło

DANE KUPUJĄCEGO

Imię
Nazwisko
Telefon
Kod pocztowy xx-xxx
Miejscowość
Ulica, numer


DANE DO DOSTAWY

Imię
Nazwisko
Telefon
Kod pocztowy xx-xxx
Miejscowość
Ulica, numer


DANE DO FAKTURY

Nazwa firmy
NIP
Kod pocztowy xx-xxx
Miejscowość
Ulica, numer


Wyrażam zgodę dla (mti24 Moja telewizja Internetowa 24, e-mail:  biuro@mti24.eu) na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingowym oraz przesyłania informacji handlowych w formie biuletynu środkami komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail - Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawa do wycofania zgody w każdym czasie.

Moja Telewizja Internetowa / MTI24 - PPV
 
Wprowadzenie
Naszym celem jest zapewnienie Ci poczucia bezpieczeństwa na naszej stronie internetowej oraz podczas korzystania z PPV, dlatego też Twoja prywatność i ochrona praw osobistych są dla nas ważne. 
Dlatego prosimy o staranne zapoznanie się z poniższym podsumowaniem, informującym, w jaki sposób działa nasz strona internetowa. 
Możesz mieć pewność, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, oraz że dołożymy wszelkich starań, aby Twoje dane były traktowane z
 zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie. Poniższa polityka prywatności ma na celu poinformować Cię o sposobie wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych, 
względem których spełniamy wymagania niemieckiej Ustawy o ochronie danych oraz wymogi Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

 
Dane Administratora
1. Operatorem stron internetowych jest: Moja Telewizja Internetowa - mti24 (dalej: Stron Internetowych) oraz administratorem danych osobowych na potrzeby RODO, 
innych aktów prawnych obowiązujących w państwach członkowskich UE oraz innych przepisów odnoszących się do ochrony danych, pozyskiwanych za ich pośrednictwem jest:

VIDEO-FOTO-KRIS, Moja Telewizja Internetowa
93-623 Łódź, wiskicka 30M
wpisana do rejestru CIDG NIP: 7341427507, Regon 120968823

2.W dalszych postanowieniach Regulaminu, w celu uproszczenia komunikacji posługujemy się określeniem mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu)

 
CELE PRZETWARZANIA I ZASADY PRAWNE RZĄDZĄCE SIĘ SPOSOBEM PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
3. mti24.eu zbiera dane osobowe celem realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem oraz w celu realizacji obowiązków ustawowych lub umownych (np. gwarancji, rękojmi) 
oraz marketingu usług własnych.

4. Po uzyskaniu jednoznaczniej zgody osoby, której dane są przetwarzane (dalej: Użytkownika), zakres przetwarzania danych osobowych może obejmować także marketing 
podmiotów trzecich, współpracujących z mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu)

5. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może przyjąć w szczególności formę: wysyłki newslettera czy biuletynów informacyjnych, 
informowania o nowych ofertach lub usługach, obsługa klienta i pomoc dla klienta, oferowania osobom zarejestrowanym dodatkowych rabatów 
lub zapraszania ich do udziału w akacjach promocyjnych oraz konkursach, kontaktów w celu badania satysfakcji klienta lub jakości usług.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o następujące zasady wynikające z prawa:

Art. 6, par. 1 lit. a RODO stanowi podstawę prawną do czynności związanych z przetwarzaniem, na które uzyskujemy Twoją zgodę w danym celu związanym z przetwarzaniem.

Art. 6, par. 1 lit. b RODO mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wykonania umowy, np. przy zakupie usługi. To samo odnosi się do wszelkich działań 
związanych z przetwarzaniem, niezbędnych do przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy, takich jak obsługa zapytań dotyczących produktów lub usługi.

Art. 6, par. 1 lit. c RODO ma zastosowanie w przypadkach, kiedy spoczywa na nas obowiązek prawny wymagający przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu 
wypełnienia zobowiązań podatkowych.

Art. 6, par. 1 lit. d RODO mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ochrony żywotnych interesów Twojej osoby lub innej osoby fizycznej.

Art. 6, par. 1 lit. f RODO ma zastosowanie w odniesieniu do naszych uzasadnionych interesów, na przykład przy zatrudnianiu dostawców usług w celu realizacji 
zamówień (np. usługi realizacji dostaw), przy wypełnianiu ankiet na potrzeby statystyczne oraz przeprowadzaniu analiz statystycznych, przy próbach logowania 
lub zapewnienia bezpieczeństwa na stronie. Nasz interes polega na zapewnieniu przyjaznej dla użytkownika, atrakcyjnej i bezpiecznej witryny internetowej oraz 
na jej optymalizacji w celu realizacji zarówno naszych celów biznesowych, jak też sprostania Twoim oczekiwaniom.

 
SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH I ICH ZAKRES
6. Dane osobowe pozyskiwane są przez  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) bezpośrednio od Użytkownika. 
Użytkownik przekazuje dane osobowe dobrowolnie. Dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu wykonania danej usługi, 
realizacji transakcji bądź przyjęcia zamówienia będą w sposób wyraźny oznaczone na formularzu dostępnym na Stronach Internetowych. 
W przypadku niepodania którejkolwiek z tych danych,  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) zastrzega sobie prawo 
do odstąpienia od zawarcia umowy z Użytkownikiem.

7. W zależności od rodzaju usługi, zakres danych osobowych, który jest niezbędny do jej realizacji może być różny.

8.  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) przetwarza następujące dane osobowe:

a. Imię i nazwisko;
b. Adres zamieszkania;
c. Adres korespondencyjny lub adres do wysyłki;
d. Adres e-mail;
e. Numer telefonu;
f. Informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
g. Historię zamówień;
h. Historię kontaktów (np. informacje o zgłaszanych reklamacjach);

9.  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) nie pozyskuje ani nie przetwarza danych wrażliwych.

 
SPOSÓB PRZETWARZANIA I ZABEZPIECZENIA DANYCH

10. Dane osobowe przetwarzane będą za pośrednictwem systemu informatycznego o ograniczonym dostępie oraz zabezpieczonego przed dostępem osób nieupoważniony 
w sposób należyty tj. zgodny ze stosowanymi powszechnie rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi ochronę przetwarzania danych osobowych 
odpowiednią do kategorii danych, objętych ochroną.

11. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny. Oznacza to w szczególności filtrowanie, wyszukiwanie, profilowanie oraz usuwanie danych osobowych 
i uzupełnianie ich o dodatkowe informacje (np. historię zamówień) zgodnie ze zdefiniowanymi uprzednio założeniami.

 
UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
12. Każdy ma prawo do skierowania do  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) przetwarza dane osobowe, a w przypadku odpowiedzi pozytywnej 
– o źródle pochodzenia danych, informacji od kiedy dane są przetwarzane, celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania a także informacji czy jego dane zostały 
udostępnione podmiotom trzecim, a jeżeli tak – to jakie podmioty (lub kategorie podmiotów) były odbiorcami jego danych osobowych.

13. Użytkownik może w każdym czasie odwołać udzieloną uprzednio zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu usług podmiotów trzecich.

14. Użytkownik w każdym momencie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

15. Użytkownik może w każdym czasie żądać zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia swoich danych osobowych (tzw. „prawo do zapomnienia”). 
W takiej sytuacji  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) usunie wszystkie dane osobowe Użytkownika z wyłączeniem tych, 
których przechowywanie i przetwarzanie wiąże się z realizacją obowiązków ustawowych (np. przechowywanie kopii wystawionych faktur, 
zawierających dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa).  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) ma prawo pozostawić 
w zbiorze imię (imiona) i nazwisko Użytkownika wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby. 
Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych następuje w formie pisemnej na adres siedziby mti24.eu

16. Użytkownik może w każdym czasie zgłosić tzw. „sprzeciw marketingowy” co skutkować będzie zaniechaniem wykorzystywania przez  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu)
danych osobowych w celu realizacji jakichkolwiek aktywności marketingowych, z zachowaniem danych osobowych w systemach informatycznych 
i zbiorach danych  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) (np. w celu realizacji uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji).

 
UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM
17. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że Użytkownik wyrazi wyraźną i jednoznaczną zgodę na przekazanie tym podmiotom swoich danych osobowych.

18. mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) może powierzyć dane osobowe innemu podmiotowi (dalej: Procesorowi) w celu niezbędnych do wykonania 
umowy z Użytkownikiem. Zasady przetwarzania powierzonych danych przez Procesora określać będzie pisemna umowa zawarta między  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) a Procesorem.

19. mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) zobowiązane jest do udostępniania danych osobowych uprawnionym podmiotom w sytuacjach, 
gdy obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa lub decyzji administracyjnej.

20. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sprzedawcę, gdy obowiązek udostępnienia będzie spoczywał na Sprzedawcy z mocy obowiązującego prawa.

21. Sprzedawca nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 
COOKIES
22.  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym 
Użytkownika oraz osoby odwiedzającej Stronę Internetową (dalej: Odwiedzającego), np. na komputerze, tablecie czy smartfonie.

23. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu)

24.  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Odwiedzającego, a następnie 
uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych, w celach: statystycznych, zapewnienia prawidłowego działania Stron Internetowych, a w szczególności utrzymania 
sesji po zalogowaniu.

25. W każdej przeglądarce internetowej możliwa jest zmiana ustawień plików cookies, w tym możliwość blokowania plików cookies, co uniemożliwia ich przechowywanie 
na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Odwiedzającego.

26. Pliki cookies mogą być także usunięte poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, skorzystanie z narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego 
lub służące do tego programy.

27. Zmiana ustawień przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym lub wykasowanie plików cookies 
w trakcie korzystania ze strony, może jednak spowodować ograniczenie funkcjonalności świadczonych usług.

Stan na: 01.12.2021r.

Moja Telewizja Internetowa / MTI24 - PPV
 
Wprowadzenie
Naszym celem jest zapewnienie Ci poczucia bezpieczeństwa na naszej stronie internetowej oraz podczas korzystania z PPV, dlatego też Twoja prywatność i ochrona praw osobistych są dla nas ważne. 
Dlatego prosimy o staranne zapoznanie się z poniższym podsumowaniem, informującym, w jaki sposób działa nasz strona internetowa. 
Możesz mieć pewność, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, oraz że dołożymy wszelkich starań, aby Twoje dane były traktowane z
 zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie. Poniższa polityka prywatności ma na celu poinformować Cię o sposobie wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych, 
względem których spełniamy wymagania niemieckiej Ustawy o ochronie danych oraz wymogi Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

 
Dane Administratora
1. Operatorem stron internetowych jest: Moja Telewizja Internetowa - mti24 (dalej: Stron Internetowych) oraz administratorem danych osobowych na potrzeby RODO, 
innych aktów prawnych obowiązujących w państwach członkowskich UE oraz innych przepisów odnoszących się do ochrony danych, pozyskiwanych za ich pośrednictwem jest:

VIDEO-FOTO-KRIS, Moja Telewizja Internetowa
93-623 Łódź, wiskicka 30M
wpisana do rejestru CIDG NIP: 7341427507, Regon 120968823

2.W dalszych postanowieniach Regulaminu, w celu uproszczenia komunikacji posługujemy się określeniem mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu)

 
CELE PRZETWARZANIA I ZASADY PRAWNE RZĄDZĄCE SIĘ SPOSOBEM PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
3. mti24.eu zbiera dane osobowe celem realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem oraz w celu realizacji obowiązków ustawowych lub umownych (np. gwarancji, rękojmi) 
oraz marketingu usług własnych.

4. Po uzyskaniu jednoznaczniej zgody osoby, której dane są przetwarzane (dalej: Użytkownika), zakres przetwarzania danych osobowych może obejmować także marketing 
podmiotów trzecich, współpracujących z mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, www.live-cheerleaders.mti24.eu)

5. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może przyjąć w szczególności formę: wysyłki newslettera czy biuletynów informacyjnych, 
informowania o nowych ofertach lub usługach, obsługa klienta i pomoc dla klienta, oferowania osobom zarejestrowanym dodatkowych rabatów 
lub zapraszania ich do udziału w akacjach promocyjnych oraz konkursach, kontaktów w celu badania satysfakcji klienta lub jakości usług.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o następujące zasady wynikające z prawa:

Art. 6, par. 1 lit. a RODO stanowi podstawę prawną do czynności związanych z przetwarzaniem, na które uzyskujemy Twoją zgodę w danym celu związanym z przetwarzaniem.

Art. 6, par. 1 lit. b RODO mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wykonania umowy, np. przy zakupie usługi. To samo odnosi się do wszelkich działań 
związanych z przetwarzaniem, niezbędnych do przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy, takich jak obsługa zapytań dotyczących produktów lub usługi.

Art. 6, par. 1 lit. c RODO ma zastosowanie w przypadkach, kiedy spoczywa na nas obowiązek prawny wymagający przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu 
wypełnienia zobowiązań podatkowych.

Art. 6, par. 1 lit. d RODO mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ochrony żywotnych interesów Twojej osoby lub innej osoby fizycznej.

Art. 6, par. 1 lit. f RODO ma zastosowanie w odniesieniu do naszych uzasadnionych interesów, na przykład przy zatrudnianiu dostawców usług w celu realizacji 
zamówień (np. usługi realizacji dostaw), przy wypełnianiu ankiet na potrzeby statystyczne oraz przeprowadzaniu analiz statystycznych, przy próbach logowania 
lub zapewnienia bezpieczeństwa na stronie. Nasz interes polega na zapewnieniu przyjaznej dla użytkownika, atrakcyjnej i bezpiecznej witryny internetowej oraz 
na jej optymalizacji w celu realizacji zarówno naszych celów biznesowych, jak też sprostania Twoim oczekiwaniom.

 
SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH I ICH ZAKRES
6. Dane osobowe pozyskiwane są przez  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, www.live-cheerleaders.mti24.eu) bezpośrednio od Użytkownika. 
Użytkownik przekazuje dane osobowe dobrowolnie. Dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu wykonania danej usługi, 
realizacji transakcji bądź przyjęcia zamówienia będą w sposób wyraźny oznaczone na formularzu dostępnym na Stronach Internetowych. 
W przypadku niepodania którejkolwiek z tych danych,  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) zastrzega sobie prawo 
do odstąpienia od zawarcia umowy z Użytkownikiem.

7. W zależności od rodzaju usługi, zakres danych osobowych, który jest niezbędny do jej realizacji może być różny.

8.  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, www.live-cheerleaders.mti24.eu) przetwarza następujące dane osobowe:

a. Imię i nazwisko;
b. Adres zamieszkania;
c. Adres korespondencyjny lub adres do wysyłki;
d. Adres e-mail;
e. Numer telefonu;
f. Informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
g. Historię zamówień;
h. Historię kontaktów (np. informacje o zgłaszanych reklamacjach);

9.  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, www.live-cheerleaders.mti24.eu) nie pozyskuje ani nie przetwarza danych wrażliwych.

 
SPOSÓB PRZETWARZANIA I ZABEZPIECZENIA DANYCH

10. Dane osobowe przetwarzane będą za pośrednictwem systemu informatycznego o ograniczonym dostępie oraz zabezpieczonego przed dostępem osób nieupoważniony 
w sposób należyty tj. zgodny ze stosowanymi powszechnie rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi ochronę przetwarzania danych osobowych 
odpowiednią do kategorii danych, objętych ochroną.

11. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny. Oznacza to w szczególności filtrowanie, wyszukiwanie, profilowanie oraz usuwanie danych osobowych 
i uzupełnianie ich o dodatkowe informacje (np. historię zamówień) zgodnie ze zdefiniowanymi uprzednio założeniami.

 
UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
12. Każdy ma prawo do skierowania do  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, www.live-cheerleaders.mti24.eu) przetwarza dane osobowe, a w przypadku odpowiedzi pozytywnej 
– o źródle pochodzenia danych, informacji od kiedy dane są przetwarzane, celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania a także informacji czy jego dane zostały 
udostępnione podmiotom trzecim, a jeżeli tak – to jakie podmioty (lub kategorie podmiotów) były odbiorcami jego danych osobowych.

13. Użytkownik może w każdym czasie odwołać udzieloną uprzednio zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu usług podmiotów trzecich.

14. Użytkownik w każdym momencie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

15. Użytkownik może w każdym czasie żądać zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia swoich danych osobowych (tzw. „prawo do zapomnienia”). 
W takiej sytuacji  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) usunie wszystkie dane osobowe Użytkownika z wyłączeniem tych, 
których przechowywanie i przetwarzanie wiąże się z realizacją obowiązków ustawowych (np. przechowywanie kopii wystawionych faktur, 
zawierających dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa).  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) ma prawo pozostawić 
w zbiorze imię (imiona) i nazwisko Użytkownika wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby. 
Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych następuje w formie pisemnej na adres siedziby mti24.eu

16. Użytkownik może w każdym czasie zgłosić tzw. „sprzeciw marketingowy” co skutkować będzie zaniechaniem wykorzystywania przez  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu)
danych osobowych w celu realizacji jakichkolwiek aktywności marketingowych, z zachowaniem danych osobowych w systemach informatycznych 
i zbiorach danych  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) (np. w celu realizacji uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji).

 
UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM
17. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że Użytkownik wyrazi wyraźną i jednoznaczną zgodę na przekazanie tym podmiotom swoich danych osobowych.

18. mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) może powierzyć dane osobowe innemu podmiotowi (dalej: Procesorowi) w celu niezbędnych do wykonania 
umowy z Użytkownikiem. Zasady przetwarzania powierzonych danych przez Procesora określać będzie pisemna umowa zawarta między  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) a Procesorem.

19. mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) zobowiązane jest do udostępniania danych osobowych uprawnionym podmiotom w sytuacjach, 
gdy obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa lub decyzji administracyjnej.

20. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sprzedawcę, gdy obowiązek udostępnienia będzie spoczywał na Sprzedawcy z mocy obowiązującego prawa.

21. Sprzedawca nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 
COOKIES
22.  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, www.live-cheerleaders.mti24.eu) wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym 
Użytkownika oraz osoby odwiedzającej Stronę Internetową (dalej: Odwiedzającego), np. na komputerze, tablecie czy smartfonie.

23. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu)

24.  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Odwiedzającego, a następnie 
uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych, w celach: statystycznych, zapewnienia prawidłowego działania Stron Internetowych, a w szczególności utrzymania 
sesji po zalogowaniu.

25. W każdej przeglądarce internetowej możliwa jest zmiana ustawień plików cookies, w tym możliwość blokowania plików cookies, co uniemożliwia ich przechowywanie 
na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Odwiedzającego.

26. Pliki cookies mogą być także usunięte poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, skorzystanie z narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego 
lub służące do tego programy.

27. Zmiana ustawień przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym lub wykasowanie plików cookies 
w trakcie korzystania ze strony, może jednak spowodować ograniczenie funkcjonalności świadczonych usług.

Stan na: 01.12.2021r.

Zapoznałem się z regulaminem sklepu i AKCEPTUJĘ jego postanowienia

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
Moja Telewizja Internetowa 24.eu

System PPV - www.live.mti24.eu / www.cheerleaders.live.mti24.eu

Regulamin

REGULAMIN E-SKLEPU  MTI 24

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy www.mti24.eu  prowadzi VIDEO-FOTO-KRIS , Moja Telewizja Internetowa 24, adres: 93-623 Łódź, Wiskicka 30M, wpisana do rejestru CIDG NIP: 7341427507, Regon REGON 120968823,  która jest również administratorem danych osobowych Klientów Sklepu. W dalszych postanowieniach Regulaminu, w celu uproszczenia komunikacji, posługujemy się określeniem: „mti24.eu”, „my” lub stosujemy inne zaimki określające pierwszą osobę liczby mnogiej.  

2. W regulaminie („Regulamin”) opisaliśmy zasady dokonywania zakupów towarów zaprezentowanych w Sklepie („Towary”), rejestracji swojego konta, korzystania z programu lojalnościowego MTI24 oraz innych usług opisanych w Regulaminie.

3. Regulamin możesz sprawdzić w stopce Sklepu lub pobrać jego aktualną wersję w formacie PDF i zapisać na wybranym nośniku.

4. Informacje o Towarach, które możesz kupić w Sklepie są zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, w szczególności art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Towary w Sklepie są szczegółowo opisane. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany.

6. Wszelkie znaki towarowe i nazwy firmowe, zdjęcia, projekty, lay-out Sklepu, opisy produktów i inne jego elementy objęte są prawami autorskimi i nie mogą być bez zgody mti24.eu kopiowane lub w jakikolwiek sposób wykorzystywane do własnych celów.

II ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW

1. Zapoznaj się z Regulaminem, a przed złożeniem zamówienia lub założeniem konta w Sklepie, zaakceptuj jego treść. Bez akceptacji Regulaminu nie będziesz mógł nabywać Towarów  lub korzystać z innych usług za pośrednictwem Sklepu.

2. Informacje, które nam podajesz w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Pamiętaj, że możemy odmówić realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji zamówienia podejmiemy próbę kontaktu w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.                        

3. Dokładamy starań, aby korzystanie przez Ciebie ze Sklepu było sprawne i bezpieczne. Działamy zgodne z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa w tym przedmiocie.

4. Nie możesz podejmować działań, które mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa Sklepu, bezpieczeństwa Twoich danych oraz danych innych klientów lub bezpieczeństwa dokonywanych zakupów.

5. Korzystając ze Sklepu jesteś zobowiązany do przestrzegania poniższych zasad:

a) nie możesz ingerować w jakikolwiek sposób w środowisko systemowe Sklepu, w tym szczególnie poprzez wprowadzanie do niego szkodliwego (złośliwego) oprogramowania lub podejmowanie innych działań, mających na celu bezprawną ingerencję w Sklep;

b) jesteś zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w Regulaminie – korzystanie z funkcjonalności Sklepu w jakimkolwiek innym zakresie niż określony w Regulaminie jest zabronione;

c) nie możesz korzystać ze Sklepu w sposób, który mógłby zakłócić jego funkcjonowanie lub spowodować uciążliwości dla innych jego użytkowników lub pracowników Sklepu, w szczególności nie możesz przesyłać na adresy dostępne na stronach Sklepu reklam lub innych informacji, które mają taki charakter,

d) nie jesteś uprawniony do korzystania z treści, opisów, zdjęć lub innych elementów graficznych Sklepu do użytku własnego, lub użytku innych podmiotów bez pisemnej zgody mti24.eu. Pamiętaj, że wszelkie tego typu elementy Sklepu objęte są prawami autorskimi Spółki i nie mogą być wykorzystywane bez jej zgody.


 

III ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW 

1. W Sklepie możesz dokonywać zakupów Towarów oraz korzystać z usług świadczonych przez mti24.eu na zasadach opisanych w Regulaminie.

2. Zamówienia w Sklepie możesz składać całą dobę, jednak zamówienia złożone w dni wolne od pracy (niedziele i święta) będą realizowane w najbliższy dzień roboczy. 

3. Zamówienie możesz złożyć logując się na swoje konto w Sklepie – zalecamy korzystanie z tego sposobu, gdyż znacznie skraca to proces składania kolejnych zamówień (nie musisz każdorazowo podawać swoich danych). Nie musisz mieć jednak konta w Sklepie, żeby złożyć zamówienie – możesz dokonać zakupów bez rejestracji, postępując zgodnie z odpowiednimi instrukcjami na stronach Sklepu.

4. Poprosimy Cię o podanie danych niezbędnych do realizacji składanych zamówień. Wszystkie konieczne dane oznaczymy w formularzu zakupowym jako wymagane. Bez podania wymaganych danych nie będziemy w stanie zrealizować Twojego zamówienia oraz wystawić faktury.

5. Aby złożyć zamówienie będziesz musiał dochować następujących czynności:

a) po wybraniu Towarów dodaj je do „Koszyka” wybierając odpowiedni opis (nazwa filmu), ilość Towarów, ich jakość (hd, fullHD, 4K), a następnie przejdź do „Koszyka” i  postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami na stronie Sklepu,

b) masz możliwość zmiany zawartości Twojego „Koszyka” przez usunięcie Towarów lub dodanie nowych Towarów, jak również zmianę danych podanych do momentu kiedy klikniesz przycisk „Kupuję i płacę”,

c) kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” oznacza, że złożyłeś nam ofertę zakupu wybranych przez Ciebie Towarów na zasadach opisanych w Regulaminie.

6. Po złożeniu oferty otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą podstawowe informacje dotyczące Twojego zamówienia, w tym: ilości zamówionych Towarów, ich ceny i kosztów dostawy, wybranego rodzaju dostawy i płatności, przewidywanego czasu realizacji zamówienia, Twoich danych oraz danych Sklepu. Ten e-mail będzie zawierał również informacje o sposobie składania reklamacji oraz zasadach odstąpienia od umowy sprzedaży. Pamiętaj, że ta wiadomość stanowi tylko potwierdzenie otrzymania przez Sklep Twojego zamówienia.

7. Po otrzymaniu Twojego zamówienia poinformujemy Cię o przekazaniu go do weryfikacji w magazynie, a następnie po weryfikacji zamówienia prześlemy kolejną wiadomość e-mail, w której potwierdzimy realizację złożonego przez Ciebie zamówienia („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”) lub odmówimy przyjęcia Twojej oferty zakupu Towarów ze Sklepu i wskażemy przyczyny odmowy.

8. Wiadomość email wskazana w punkcie 7 powyżej (Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”) oznacza, że umowa sprzedaży wybranych przez Ciebie Towarów została zawarta na zasadach opisanych w tym Regulaminie.

9. Pamiętaj, że przed otrzymaniem wiadomości wskazanej w punkcie 7 („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”) możesz w każdej chwili anulować swoje zamówienie – wystarczy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Jeżeli zdecydujesz się anulować złożone zamówienie, to w każdym wypadku prześlemy Ci maila potwierdzającego anulowanie zamówienia.

10. Jeżeli wybrałeś płatność online, Twoje zamówienie zostanie anulowane jeśli:

a) dane teleadresowe są na tyle niedokładne, że uniemożliwia to dostawę lub kontakt z Tobą w celu potwierdzenia danych,

b) Twoja płatność za zamówienie nie nastąpi w terminie do dwóch dni kalendarzowych.

11. Do złożonych zamówień wystawiamy elektroniczną imienną fakturę na zakupione Towary. Taką fakturę otrzymasz na maila podanego przy składaniu zamówienia. Poprzez akceptację Regulaminu, składasz żądanie wystawienia faktury zamiast paragonu i akceptujesz przesłanie elektronicznej faktury na podany przez Ciebie adres e-mail.

12. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz nabyć Towary w Sklepie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (nie dotyczy zamówień z dostawą zagraniczną, patrz punkt IX), zobowiązany jesteś dodatkowo przekazać nam przed zawarciem umowy sprzedaży dane do wystawienia faktury  na firmę, m.in. nazwę i adres Twojej firmy oraz numer identyfikacji podatkowej. Pamiętaj, że w przypadku, gdy nie przekażesz nam tych danych przed zawarciem umowy sprzedaży, dokonujesz zakupu jako konsument.

IV DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW

1.Towary zakupione w Sklepie dostarczymy na wskazany przez Ciebie w zamówieniu adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Możesz również wskazać adres dostawy Towarów do wybranych państw poza granicami Polski na zasadach określonych w punkcie IX Regulaminu.

2.Zazwyczaj realizujemy zamówienia w terminie do dwóch dni roboczych, w zależności od wybranej metody dostawy Towarów. Dostarczenie Twojego zamówienia może się opóźnić w okresach wzmożonych zakupów w Sklepie, np. w okresach po realizacyjnych, jednak dokładamy starań, aby Twoje zakupy dotarły do Ciebie maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania przez Ciebie Potwierdzenia realizacji wysyłki i zamówienia. Możemy opóźnić realizację Twojego zamówienia do czasu zaksięgowania przez nas zapłaty ceny za Towary, w przypadku wyboru płatności online.

3. Towary dostarczymy do Ciebie w następujący sposób:

a) firmą kurierską na wskazany przez Ciebie adres na terytorium Polski,

b) do wybranego punktu odbioru (np. punkt odbioru firmy kurierskiej, innych partnerów mti24.eu) – według opcji udostępnionych przez mti24.eu.

c) on-line za pośrednictwem linka - film do pobrania z dysku lub YouTube / film nie jest publikowany/ bez Twojej zgody.

Szczegółowe informacje o formach dostawy Towarów znajdziesz na stronie.


4. Pamiętaj, że ponosisz koszt dostawy zamówionych Towarów, chyba, że wartość zamówienia przekracza próg darmowej wysyłkiW takim przypadku wysyłka odbywa się na koszt Sklepu. Informacje na ten temat prezentujemy na stronie podsumowania, którą widzisz bezpośrednio przed złożeniem zamówienia . Szczegółowe i aktualne informacje o kosztach dostawy i progu darmowej wysyłki znajdziesz na naszej stronie stronie: 


 

VI CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów w Sklepie podajemy w polskich złotych. Podane ceny są zwolnione z podaku VAT.

2. Możesz opłacić zamówienie wybierając jedną z następujących metod płatności:

a) „Płatność przy odbiorze” – w takim wypadku płacisz kurierowi w miejscu dostawy. 

b) „Płatność online” - przed dostawą, za pomocą dostępnych w sklepie elektronicznych instrumentów płatniczych,

c) Płatność Przelewy24 – w tym wypadku korzystasz z warunków finansowania na podstawie umowy z naszym partnerem,

d) Płatność kartą podarunkową – płacisz za Towary wykorzystując środki zgromadzone na karcie podarunkowej.

3. Jeżeli wybierzesz Płatności online, środki muszą zostać zaksięgowane na koncie mti24.eu w terminie do 2 dni od momentu złożenia zamówienia, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Możesz oczywiście ponownie złożyć zamówienie, wybierając inną metodę płatności lub dokonując Płatności online w terminie.

4. Szczegóły dotyczące poszczególnych rodzajów płatności znajdziesz na naszej stronie

5. Pamiętaj, że  możemy  zmienić ceny Towarów w Sklepie, zmienić asortyment, wprowadzać promocje lub inne obniżki produktów, ale zmiany takie nie będą naruszały zawartych już umów sprzedaży lub praw Klientów, którzy korzystają z określonej promocji.


VII. REKLAMACJE TOWARÓW

1. W Sklepie sprzedajemy wyłącznie nowe i oryginalne Towary (realizacje video). Mti24.eu odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadach określonych w odpowiednich przepisach (art. 556 i n. Kodeksu cywilnego).

2. Jeżeli uważasz, że zakupiony przez Ciebie Towar jest wadliwy, możesz złożyć reklamację zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz zawartymi w Regulaminie.

3. Reklamację możesz złożyć w następujący sposób:

a) odeślij reklamowany Towar z pisemnym opisem wady – możesz skorzystać z udostępnionego przez nas formularza reklamacyjnego pobranego ze strony Sklepu, ale nie jest to konieczne,

b) reklamację prześlij listem poleconym lub inną formą przesyłki na adres:Sklep Internetowy mti24.eu, wiskicka 30 M, 93-623 Łódź z dopiskiem: „Reklamacja e-sklep mti24.eu”,

c) otrzymasz od nas informacje o sposobie rozpatrzenia Twojej reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez nas reklamowanego przez Ciebie Towaru.  

4. Składając reklamację jesteś uprawniony do:

a) złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny (ze wskazaniem do jakiej kwoty) albo odstąpienia od umowy, jeżeli wada będzie istotna – w takim wypadku możemy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie wymienić reklamowany Towar na nowy lub usunąć wadę i w ten sposób załatwić Twoją reklamację,

b) żądania wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady – również w tym wypadku niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie możemy wymienić wadliwy Towar na nowy (w przypadku żądania naprawy) lub naprawić Towar (w przypadku żądania wymiany na nowy).

5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, odeślemy Towar wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

6. Przy odbiorze przesyłki zwróć uwagę, czy nie jest ona uszkodzona. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru zażądaj od przewoźnika lub osoby wydającej Ci Towary w punkcje odbioru sporządzenia protokołu uszkodzenia przesyłki lub zgłoś uszkodzenia zgodnie z instrukcją przekazaną w paczkomacie InPost.

7. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:

a) Informujemy, że Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń: 
(I) możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Krakowie (np. http://www.krakow.wiih.gov.pl/);
(II) wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (np. http://bip.malopolska.pl/wiihkrakow/Article/id,112169.html);
(III) zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (np. http://konsument.um.warszawa.pl/). Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/). 

b) Jednocześnie informujemy, że powyższe postępowanie ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

c) Jeżeli dokonujesz zakupu Towarów jako konsument, jesteś także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „Rozporządzeniem w sprawie ODR”.

d) Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomocą którego można złożyć skargę. Poniżej zamieszczamy link do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr.

Stosownie do Art. 1 Rozporządzenia w sprawie ODR celem powstania platformy ODR jest udostępnienie konsumentom narzędzia ułatwiającego niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na terytorium Unii Europejskiej.

e) Nasz adres do kontaktu z Klientem to: biuro@mti24.eu

8. Postanowienia niniejszego pkt VII ust. 1-7 powyżej stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 


VIII ZWROTY TOWARÓW – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Jeżeli nabywasz Towary jako konsument, to możesz odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyn, na zasadach określonych poniżej.

2. Możesz odstąpić od umowy sprzedaży Towarów w Sklepie w terminie 14 dni od dnia odbioru Towarów.

3. Możesz skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w następujący sposób:

a) poinformuj nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy mailem na adres biuro@mti24.eu  lub pisemnie (przesyłając oświadczenie na adres: Sklep Internetowy mti24.eu, wiskicka 30 M, 93-623 Łódź)

b)   możesz w tym celu skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, który udostępniamy na stronach Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe – wystarczy, że otrzymamy od Ciebie jednoznaczną wiadomość, że zdecydowałeś się odstąpić od umowy sprzedaży określonych Towarów.

c) jeżeli złożysz oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres e-mail Sklepu, to niezwłocznie potwierdzimy Ci otrzymanie takiego oświadczenia w informacji zwrotnej przesłanej na Twój adres e-mail,

d) zachowasz termin na odstąpienie od umowy jeżeli przed jego upływem nadasz przesyłkę pocztą lub wyślesz do nas maila z oświadczeniem o odstąpieniu,

e) odeślij Towar, którego dotyczy odstąpienie od umowy, na adres:

Sklep Internetowy mti24.eu,

Wiskicka 30 M, 93-623 Łódź

4. Jeżeli odstąpisz od umowy sprzedaży Towarów:

a) będziesz zobowiązany do pokrycia kosztów odesłania do nas Towaru, którego dotyczy odstąpienie,

b) zwrócimy Ci otrzymane od Ciebie płatności, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu. Zwrócimy również koszty dostawy jeżeli zwracasz wszystkie zakupione w ramach jednego zamówienia Towary. Możemy wstrzymać się ze zwrotem Twoich płatności do czasu otrzymania od Ciebie zwracanego Towaru lub przesłania przez Ciebie dowodu odesłania tego Towaru – zależnie co nastąpi wcześniej.

c) zwrotu dokonamy przy użyciu tej samej metody, którą wykorzystałeś do dokonania zapłaty, chyba że wyrazisz zgodę na zwrot przy użyciu innych środków (np. zwrot na rachunek bankowy zamiast w gotówce przy płatności za pobraniem) – w każdym wypadku nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów związanych ze zwrotem zapłaconych kwot,

5. Pamiętaj jednak, że zgodnie z prawem odpowiadasz za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania nabytego Towaru.

6. Jeżeli posiadasz konto w Sklepie i dokonałeś zakupów przy jego wykorzystaniu, a ponadto wartość Twoich zakupów przekracza próg darmowej dostawy (z uwzględnieniem zastosowanych rabatów i promocji), to odstępując od umowy możesz skorzystać z opcji darmowego zwrotu. W tym celu wejdź w zakładkę „ZWROTY” na swoim koncie w Sklepie i postępuj zgodnie z opisaną tam procedurą.

7. Nie musisz korzystać z opcji darmowych zwrotów– możesz odstąpić od umowy sprzedaży Towarów w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania i zwrócić Towary na swój koszt.

9. Postanowienia niniejszego pkt VIII stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


IX ZAMÓWIENIA Z DOSTAWĄ ZAGRANICZNĄ

1. W Sklepie nie oferuje sprzedaży wysyłkowej - zagranicznej.

Mozliwe jest jedynie wykonanie usługi elektronicznie - wysłanie linka do pobrania pliku.

X INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNA

1. Za pośrednictwem Sklepu mti24.eu świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną następujące usługi:

a) umożliwiania zawierania umów sprzedaży on-line Towarów w Sklepie, zgodnie z Regulaminem,

b) umożliwiania zakładanie konta Klienta w Sklepie i korzystanie jego funkcjonalności oraz uczestnictwo w programie lojalnościowym MTI 24 lub, na zasadach opisanych w pkt X poniżej.

2. Jesteś uprawniony do odstąpienia od zawartych umów sprzedaży Towarów w Sklepie na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa oraz w Regulaminie.

3. W przypadku usługi prowadzenia konta w Sklepie i umożliwienia uczestnictwa w programie lojalnościowym MTI 24  – jesteś uprawniony do odstąpienia od nich w terminie 30 dni od dnia założenia konta. Niezależnie od tego jesteś również uprawniony do żądania zaprzestania prowadzenia Twojego konta w Sklepie w każdym momencie.  Oba uprawnienia możesz wykonać przesyłając nam informacje o Twojej decyzji w korespondencji email przesłanej na adres: biuro@mti24.eu lub pismem na adres: Sklep Internetowy mti24.eu, Wiskicka 30M, 93-623 Łódź. Odstępując od umowy o prowadzenie konta w sklepie jednocześnie odstępujesz od uczestnictwa w programie MTI 24 i odwrotnie.

4. Aby korzystać ze Sklepu zgodnie z jego funkcjami potrzebujesz:

a) dostępu do sieci internet,

b) korzystania z typowej przeglądarki internetowej typu: Chrome, Safari, Opera, FireFox lub podobne,

c) konta poczty elektronicznej.

5. Możesz złożyć reklamację co do świadczonych przez Mti24.eu usług przesyłając wiadomość e-mail na adres Biura Obsługi Klienta:biuro@mti24.eu lub kontaktując się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta 664 993 659. Składając reklamacje opisz czego ona dotyczy, wskaż nam również swoje oczekiwania co do tego, jak ma być załatwiona. Rozpatrzymy Twoje zgłoszenie najszybciej jak to będzie możliwe, a w każdym razie uzyskasz odpowiedź w terminie 14 dni od otrzymania Twojego zgłoszenia.  

XI PROGRAM LOJALNOŚCIOWY MTI 24

1. Po zarejestrowaniu konta w Sklepie możesz korzystać z premii punktowej w ramach prowadzonego przez mti24 programu lojalnościowego MTI 24 W ramach uczestnictwa w Klubie uzyskujesz premię w wysokości 10% wartości dokonywanych zakupów („Premia”).

2. Premia nie podlega wymianie na gotówkę i może być wykorzystana wyłącznie na zakupy w Sklepie. Premia jest naliczana od wartości dokonanych zakupów oraz zaokrąglana w górę do pełnej złotówki.

3. Premia może zostać wykorzystana na zakup przecenionych i nieprzecenionych Towarów w Sklepie wyłącznie w formie rabatu zmniejszającego cenę zakupu, z tym zastrzeżeniem, że całkowity rabat nie może spowodować pomniejszenie ceny Towaru o więcej niż 60% jego ceny pierwszej, czyli takiej ceny Towarów po której były one sprzedawane od pierwszego dnia. Maksymalny rabat przy wykorzystaniu Premii jest obliczany według następującego wzoru:

R = CA – 60%*CP

gdzie:

R – maksymalny rabat możliwy do uzyskania w zamian za Premię

CA – cena aktualna Towaru

CP – cena pierwsza Towaru

4. W przypadku, gdy na Twoim koncie wartość Premii jest wyższa niż różnica pomiędzy ceną kupowanych przez Ciebie Towarów oraz 60% wartości tych Towarów w cenie pierwszej, to nadwyżka pozostanie na Twoim koncie do dalszego wykorzystania. W przypadku jednak, gdy na Twoim koncie wartość Premii jest równa lub niższa różnicy miedzy ceną kupowanych przez Ciebie Towarów a ich ceną pierwszą, to w takim wypadku możesz wykorzystać całą zgromadzoną Premię.

5. 60% wartości Towarów w cenie pierwszej jest obliczane jako iloczyn 60% oraz ceny Towarów przed obniżkami i jest zaokrąglane w górę do pełnej złotówki.

6. Jeżeli Premia jest wykorzystana przy zakupie kilku Towarów w Sklepie, to w takim wypadku obniża ona cenę poszczególnych Towarów z „Koszyka” według następującego wzoru:

r = (CP/∑CP)*∑R   gdzie:

- wielkość rabatu od danej pozycji paragonu;

CP - cena pierwsza danej pozycji paragonu;

CP - suma cen pierwszych wszystkich pozycji paragonu

R – suma maksymalnych rabatów możliwych do wykorzystania dla poszczególnych pozycji zamówienia wg zasad przedstawionych w pkt. 3 powyżej.

7. Premię naliczoną od danej transakcji możesz wykorzystać po upływie 40 dni od dnia dokonania zakupów.

8. Premia naliczona od zakupów dokonanych do dnia 30.03.2023 r. może zostać wykorzystana w terminie 180 dni od jej aktywacji. Premia naliczona od zakupów dokonanych od dnia 01.07.2023 r. może zostać wykorzystana w terminie 100 dni od jej aktywacji.  

9. Wszelkie informacje na temat aktualnej wysokości Twojej Premii znajdziesz na swoim koncie w Sklepie.

10. Jeżeli chcesz wykorzystać Premię podczas zakupów w Sklepie, zaloguj się na swoje konto i zaznacz w koszyku zakupowym opcję „Chcę wykorzystać środki MTI24 ”. Pojawi się maksymalna dostępna ilość Premii jaką możesz wykorzystać dla tego koszyka. Zatwierdzenie przyciskiem „Użyj” spowoduje odpowiednie obniżenie ceny kupowanych Towarów.

11. Pamiętaj, że korzystanie z Premii powinno odbywać się zgodnie Regulaminem. W przeciwnym razie będziemy uprawnieni do unieważnienia części lub całości naliczonej Premii, o czym poinformujemy Cię przesyłając korespondencję e-mail.

12. Jeżeli zwrócisz nam Towar przy którego zakupie wykorzystałeś środki z Premii, do obniżenia ceny (niezależnie czy będzie to odstąpienie od umowy sprzedaży czy  uznana reklamacja), na Twoje konto w Sklepie zostanie zwrócona wartość Premii wykorzystana przy zakupie tych Towarów. Zwracana Premia może zostać wykorzystana w terminie 100 dni od jej aktywacji.

13. Jeżeli zwrócisz nam Towary, za zakup którego została naliczona premia (np. na skutek odstąpienia od umowy sprzedaży), to w takim wypadku wartość Premii nabyta przez Ciebie z takiej transakcji zostanie anulowana.

14. Korzyści wynikające z uczestnictwa w Klubie nie łączą się z innymi promocjami, za wyjątkiem takich, w których wyraźnie dopuściliśmy połączenie tych promocji.

15. Dla członków Klubu organizujemy czasowo dodatkowe promocje (np. zwielokrotnienie punktów, otrzymywanie dodatkowych gratisów do zakupów itd.). Szczegóły promocji czasowych będą komunikowane na stronie Sklepu lub w informacjach promocyjnych kierowanych bezpośrednio do wszystkich lub wybranych członków Klubu. Członkom Klubu może zostać przyznany dodatkowy rabat (np. rabat urodzinowy) na zakupy w Sklepie, na zasadach swobodnie określonych przez Answear.com.

16. Mti24.eu może zawiesić lub zakończyć funkcjonowanie Klubu w każdym czasie, co nie wpłynie na Twoją możliwość skorzystania ze zgromadzonej już Premii – będziesz mógł ją wykorzystać na zasadach określonych w Regulaminie, ale nowe punkty Premii nie będą wtedy już naliczane.

17. Jeżeli uważasz, że nasze działania w zakresie prowadzenia Klubu są niezgodne z tym Regulaminem lub przepisami prawa to możesz złożyć z tego powodu reklamację. Reklamacja może zostać złożona pocztą, kurierem, złożona osobiście w siedzibie właściciela Sklepu lub przesłana mailem na adres biuro@mti24.eu lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem: https://strona.mti24.eu/kontakt   

18. Uczestnictwo w Klubie nie może być wykorzystywane w celach komercyjnych, jak również w jakichkolwiek innych działaniach, które mogą powodować szkodę Answear.com lub będą naruszać dobre imię lub renomę Sklepu. Nie możesz wykorzystywać uczestnictwa w Klubie do celów zarobkowych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub w jakimkolwiek innym celu poza tym określonym w Regulaminie. W szczególności nie możesz w związku z uczestnictwem w Klubie podejmować takich działań jak:

a) robić zakupy w Sklepie w imieniu i na rzecz osoby trzeciej z wykorzystaniem Premii lub jakiegokolwiek innego rabatu przyznanego Tobie osobiście,

b) odsprzedawać Towary nabyte w Sklepie z wykorzystaniem Premii lub innego dodatkowego rabatu przyznanego Tobie osobiście albo prowadzić inną podobną działalność komercyjną,

c) przekazywać dostęp do Twojego konta w Sklepie innym osobom w celu skorzystania z Premii lub innego przyznanego Tobie osobiście rabatu.

19. Jeżeli naruszysz zasady korzystania w Klubu określone w Regulaminie, szczególnie te wskazane w pkt 18 powyżej, to mti24.eu ma prawo wykluczenia Cię z Klubu lub cofnięcia przyznanych Premii lub innych udzielonych Tobie rabatów.


XII ZAPISY KOŃCOWE

1. Przed zawarciem umowy sprzedaży produktów w Sklepie powinieneś zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść. Przy każdym zamówieniu umożliwiamy Ci przeczytanie Regulaminu. O zmianach Regulaminu poinformujemy Cię w wiadomości e-mail, jeżeli posiadasz konto w Sklepie. W przypadku gdy nie będziesz akceptował planowanych zmian, możesz zażądać usunięcia swojego konta w Sklepie w każdym czasie.

2. Do sprzedaży produktów w Sklepie stosujemy prawo polskie.

3. W sprawach, których nie uregulowaliśmy w Regulaminie stosujemy odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4. Możemy zmienić Regulamin w przypadkach takich jak:

a) zmiana przepisów prawa lub ich interpretacji przez odpowiednie organy lub na skutek orzeczeń sądów, jak również wyjaśnień, interpretacji lub zaleceń wydanych przez odpowiednie organy państwowe, jeżeli ma to znaczenie dla postanowień Regulaminu,

b) zmiana sposobu świadczenia usług objętych Regulaminem, co może być spowodowane przyczynami technicznymi i technologicznymi, względami bezpieczeństwa, potrzebą usprawnienia działania Sklepu lub podniesieniem jakości świadczonych przez nas usług,

c) zmiana zakresu lub sposobu świadczonych usług na podstawie Regulaminu przez wprowadzenie nowych funkcji lub usług, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcji lub usług,

d) zmiana sposobów płatności lub wysyłki,

e) konieczność wprowadzenia zmian redakcyjnych.

5. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do umów sprzedaży Towarów w Sklepie zawartych po wejściu w życie zmian.


 

Obowiązuje od 20.02.2023

 

 

Moja Telewizja Internetowa / MTI24 - PPV
 
Wprowadzenie
Naszym celem jest zapewnienie Ci poczucia bezpieczeństwa na naszej stronie internetowej oraz podczas korzystania z PPV, dlatego też Twoja prywatność i ochrona praw osobistych są dla nas ważne. 
Dlatego prosimy o staranne zapoznanie się z poniższym podsumowaniem, informującym, w jaki sposób działa nasz strona internetowa. 
Możesz mieć pewność, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, oraz że dołożymy wszelkich starań, aby Twoje dane były traktowane z
 zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie. Poniższa polityka prywatności ma na celu poinformować Cię o sposobie wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych, 
względem których spełniamy wymagania niemieckiej Ustawy o ochronie danych oraz wymogi Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

 
Dane Administratora
1. Operatorem stron internetowych jest: Moja Telewizja Internetowa - mti24 (dalej: Stron Internetowych) oraz administratorem danych osobowych na potrzeby RODO, 
innych aktów prawnych obowiązujących w państwach członkowskich UE oraz innych przepisów odnoszących się do ochrony danych, pozyskiwanych za ich pośrednictwem jest:

VIDEO-FOTO-KRIS, Moja Telewizja Internetowa
93-623 Łódź, wiskicka 30M
wpisana do rejestru CIDG NIP: 7341427507, Regon 120968823

2.W dalszych postanowieniach Regulaminu, w celu uproszczenia komunikacji posługujemy się określeniem mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu)

 
CELE PRZETWARZANIA I ZASADY PRAWNE RZĄDZĄCE SIĘ SPOSOBEM PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
3. mti24.eu zbiera dane osobowe celem realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem oraz w celu realizacji obowiązków ustawowych lub umownych (np. gwarancji, rękojmi) 
oraz marketingu usług własnych.

4. Po uzyskaniu jednoznaczniej zgody osoby, której dane są przetwarzane (dalej: Użytkownika), zakres przetwarzania danych osobowych może obejmować także marketing 
podmiotów trzecich, współpracujących z mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu)

5. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może przyjąć w szczególności formę: wysyłki newslettera czy biuletynów informacyjnych, 
informowania o nowych ofertach lub usługach, obsługa klienta i pomoc dla klienta, oferowania osobom zarejestrowanym dodatkowych rabatów 
lub zapraszania ich do udziału w akacjach promocyjnych oraz konkursach, kontaktów w celu badania satysfakcji klienta lub jakości usług.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o następujące zasady wynikające z prawa:

Art. 6, par. 1 lit. a RODO stanowi podstawę prawną do czynności związanych z przetwarzaniem, na które uzyskujemy Twoją zgodę w danym celu związanym z przetwarzaniem.

Art. 6, par. 1 lit. b RODO mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wykonania umowy, np. przy zakupie usługi. To samo odnosi się do wszelkich działań 
związanych z przetwarzaniem, niezbędnych do przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy, takich jak obsługa zapytań dotyczących produktów lub usługi.

Art. 6, par. 1 lit. c RODO ma zastosowanie w przypadkach, kiedy spoczywa na nas obowiązek prawny wymagający przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu 
wypełnienia zobowiązań podatkowych.

Art. 6, par. 1 lit. d RODO mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ochrony żywotnych interesów Twojej osoby lub innej osoby fizycznej.

Art. 6, par. 1 lit. f RODO ma zastosowanie w odniesieniu do naszych uzasadnionych interesów, na przykład przy zatrudnianiu dostawców usług w celu realizacji 
zamówień (np. usługi realizacji dostaw), przy wypełnianiu ankiet na potrzeby statystyczne oraz przeprowadzaniu analiz statystycznych, przy próbach logowania 
lub zapewnienia bezpieczeństwa na stronie. Nasz interes polega na zapewnieniu przyjaznej dla użytkownika, atrakcyjnej i bezpiecznej witryny internetowej oraz 
na jej optymalizacji w celu realizacji zarówno naszych celów biznesowych, jak też sprostania Twoim oczekiwaniom.

 
SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH I ICH ZAKRES
6. Dane osobowe pozyskiwane są przez  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) bezpośrednio od Użytkownika. 
Użytkownik przekazuje dane osobowe dobrowolnie. Dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu wykonania danej usługi, 
realizacji transakcji bądź przyjęcia zamówienia będą w sposób wyraźny oznaczone na formularzu dostępnym na Stronach Internetowych. 
W przypadku niepodania którejkolwiek z tych danych,  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) zastrzega sobie prawo 
do odstąpienia od zawarcia umowy z Użytkownikiem.

7. W zależności od rodzaju usługi, zakres danych osobowych, który jest niezbędny do jej realizacji może być różny.

8.  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) przetwarza następujące dane osobowe:

a. Imię i nazwisko;
b. Adres zamieszkania;
c. Adres korespondencyjny lub adres do wysyłki;
d. Adres e-mail;
e. Numer telefonu;
f. Informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
g. Historię zamówień;
h. Historię kontaktów (np. informacje o zgłaszanych reklamacjach);

9.  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) nie pozyskuje ani nie przetwarza danych wrażliwych.

 
SPOSÓB PRZETWARZANIA I ZABEZPIECZENIA DANYCH

10. Dane osobowe przetwarzane będą za pośrednictwem systemu informatycznego o ograniczonym dostępie oraz zabezpieczonego przed dostępem osób nieupoważniony 
w sposób należyty tj. zgodny ze stosowanymi powszechnie rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi ochronę przetwarzania danych osobowych 
odpowiednią do kategorii danych, objętych ochroną.

11. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny. Oznacza to w szczególności filtrowanie, wyszukiwanie, profilowanie oraz usuwanie danych osobowych 
i uzupełnianie ich o dodatkowe informacje (np. historię zamówień) zgodnie ze zdefiniowanymi uprzednio założeniami.

 
UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
12. Każdy ma prawo do skierowania do  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) przetwarza dane osobowe, a w przypadku odpowiedzi pozytywnej 
– o źródle pochodzenia danych, informacji od kiedy dane są przetwarzane, celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania a także informacji czy jego dane zostały 
udostępnione podmiotom trzecim, a jeżeli tak – to jakie podmioty (lub kategorie podmiotów) były odbiorcami jego danych osobowych.

13. Użytkownik może w każdym czasie odwołać udzieloną uprzednio zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu usług podmiotów trzecich.

14. Użytkownik w każdym momencie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

15. Użytkownik może w każdym czasie żądać zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia swoich danych osobowych (tzw. „prawo do zapomnienia”). 
W takiej sytuacji  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) usunie wszystkie dane osobowe Użytkownika z wyłączeniem tych, 
których przechowywanie i przetwarzanie wiąże się z realizacją obowiązków ustawowych (np. przechowywanie kopii wystawionych faktur, 
zawierających dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa).  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) ma prawo pozostawić 
w zbiorze imię (imiona) i nazwisko Użytkownika wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby. 
Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych następuje w formie pisemnej na adres siedziby mti24.eu

16. Użytkownik może w każdym czasie zgłosić tzw. „sprzeciw marketingowy” co skutkować będzie zaniechaniem wykorzystywania przez  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu)
danych osobowych w celu realizacji jakichkolwiek aktywności marketingowych, z zachowaniem danych osobowych w systemach informatycznych 
i zbiorach danych  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) (np. w celu realizacji uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji).

 
UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM
17. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że Użytkownik wyrazi wyraźną i jednoznaczną zgodę na przekazanie tym podmiotom swoich danych osobowych.

18. mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) może powierzyć dane osobowe innemu podmiotowi (dalej: Procesorowi) w celu niezbędnych do wykonania 
umowy z Użytkownikiem. Zasady przetwarzania powierzonych danych przez Procesora określać będzie pisemna umowa zawarta między  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) a Procesorem.

19. mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) zobowiązane jest do udostępniania danych osobowych uprawnionym podmiotom w sytuacjach, 
gdy obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa lub decyzji administracyjnej.

20. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sprzedawcę, gdy obowiązek udostępnienia będzie spoczywał na Sprzedawcy z mocy obowiązującego prawa.

21. Sprzedawca nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 
COOKIES
22.  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym 
Użytkownika oraz osoby odwiedzającej Stronę Internetową (dalej: Odwiedzającego), np. na komputerze, tablecie czy smartfonie.

23. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu)

24.  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Odwiedzającego, a następnie 
uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych, w celach: statystycznych, zapewnienia prawidłowego działania Stron Internetowych, a w szczególności utrzymania 
sesji po zalogowaniu.

25. W każdej przeglądarce internetowej możliwa jest zmiana ustawień plików cookies, w tym możliwość blokowania plików cookies, co uniemożliwia ich przechowywanie 
na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Odwiedzającego.

26. Pliki cookies mogą być także usunięte poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, skorzystanie z narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego 
lub służące do tego programy.

27. Zmiana ustawień przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym lub wykasowanie plików cookies 
w trakcie korzystania ze strony, może jednak spowodować ograniczenie funkcjonalności świadczonych usług.

Stan na: 02.01.2024r.

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.