PUCHAR POLSKI PZSC /2 czerwca 2024/ Błonie PUCHAR POLSKI PZSC  /8 czerwca 2024/ Kobylnica WANNA PLAY DANCE CONTEST VOL. 5 /15-16 czerwca /  Łódź   PUCHAR POLSKI PZSC /26 października 2024/ Busko Zdrój PUCHAR POLSKI PZSC /16 listopada 2024/ Chęciny 

 

Polityka prywatności

 

Moja Telewizja Internetowa / MTI24 - PPV - www.live.mti24.eu / www.live-cheerleaders.mti24.eu
 
Wprowadzenie
Naszym celem jest zapewnienie Ci poczucia bezpieczeństwa na naszej stronie internetowej oraz podczas korzystania z PPV, dlatego też Twoja prywatność i ochrona praw osobistych są dla nas ważne. 
Dlatego prosimy o staranne zapoznanie się z poniższym podsumowaniem, informującym, w jaki sposób działa nasz strona internetowa. 
Możesz mieć pewność, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, oraz że dołożymy wszelkich starań, aby Twoje dane były traktowane z
 zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie. Poniższa polityka prywatności ma na celu poinformować Cię o sposobie wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych, 
względem których spełniamy wymagania niemieckiej Ustawy o ochronie danych oraz wymogi Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

 
Dane Administratora
1. Operatorem stron internetowych jest: Moja Telewizja Internetowa - mti24 (dalej: Stron Internetowych) oraz administratorem danych osobowych na potrzeby RODO, 
innych aktów prawnych obowiązujących w państwach członkowskich UE oraz innych przepisów odnoszących się do ochrony danych, pozyskiwanych za ich pośrednictwem jest:

VIDEO-FOTO-KRIS, Moja Telewizja Internetowa
93-623 Łódź, wiskicka 30M
wpisana do rejestru CIDG NIP: 7341427507, Regon 120968823

2.W dalszych postanowieniach Regulaminu, w celu uproszczenia komunikacji posługujemy się określeniem mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, www.live-cheerleaders.mti24.eu)

 
CELE PRZETWARZANIA I ZASADY PRAWNE RZĄDZĄCE SIĘ SPOSOBEM PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
3. mti24.eu zbiera dane osobowe celem realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem oraz w celu realizacji obowiązków ustawowych lub umownych (np. gwarancji, rękojmi) 
oraz marketingu usług własnych.

4. Po uzyskaniu jednoznaczniej zgody osoby, której dane są przetwarzane (dalej: Użytkownika), zakres przetwarzania danych osobowych może obejmować także marketing 
podmiotów trzecich, współpracujących z mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu,www-live.cheerleaders.mti24.eu)

5. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może przyjąć w szczególności formę: wysyłki newslettera czy biuletynów informacyjnych, 
informowania o nowych ofertach lub usługach, obsługa klienta i pomoc dla klienta, oferowania osobom zarejestrowanym dodatkowych rabatów 
lub zapraszania ich do udziału w akacjach promocyjnych oraz konkursach, kontaktów w celu badania satysfakcji klienta lub jakości usług.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o następujące zasady wynikające z prawa:

Art. 6, par. 1 lit. a RODO stanowi podstawę prawną do czynności związanych z przetwarzaniem, na które uzyskujemy Twoją zgodę w danym celu związanym z przetwarzaniem.

Art. 6, par. 1 lit. b RODO mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wykonania umowy, np. przy zakupie usługi. To samo odnosi się do wszelkich działań 
związanych z przetwarzaniem, niezbędnych do przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy, takich jak obsługa zapytań dotyczących produktów lub usługi.

Art. 6, par. 1 lit. c RODO ma zastosowanie w przypadkach, kiedy spoczywa na nas obowiązek prawny wymagający przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu 
wypełnienia zobowiązań podatkowych.

Art. 6, par. 1 lit. d RODO mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ochrony żywotnych interesów Twojej osoby lub innej osoby fizycznej.

Art. 6, par. 1 lit. f RODO ma zastosowanie w odniesieniu do naszych uzasadnionych interesów, na przykład przy zatrudnianiu dostawców usług w celu realizacji 
zamówień (np. usługi realizacji dostaw), przy wypełnianiu ankiet na potrzeby statystyczne oraz przeprowadzaniu analiz statystycznych, przy próbach logowania 
lub zapewnienia bezpieczeństwa na stronie. Nasz interes polega na zapewnieniu przyjaznej dla użytkownika, atrakcyjnej i bezpiecznej witryny internetowej oraz 
na jej optymalizacji w celu realizacji zarówno naszych celów biznesowych, jak też sprostania Twoim oczekiwaniom.

 
SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH I ICH ZAKRES
6. Dane osobowe pozyskiwane są przez  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) bezpośrednio od Użytkownika. 
Użytkownik przekazuje dane osobowe dobrowolnie. Dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu wykonania danej usługi, 
realizacji transakcji bądź przyjęcia zamówienia będą w sposób wyraźny oznaczone na formularzu dostępnym na Stronach Internetowych. 
W przypadku niepodania którejkolwiek z tych danych,  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) zastrzega sobie prawo 
do odstąpienia od zawarcia umowy z Użytkownikiem.

7. W zależności od rodzaju usługi, zakres danych osobowych, który jest niezbędny do jej realizacji może być różny.

8.  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) przetwarza następujące dane osobowe:

a. Imię i nazwisko;
b. Adres zamieszkania;
c. Adres korespondencyjny lub adres do wysyłki;
d. Adres e-mail;
e. Numer telefonu;
f. Informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
g. Historię zamówień;
h. Historię kontaktów (np. informacje o zgłaszanych reklamacjach);

9.  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) nie pozyskuje ani nie przetwarza danych wrażliwych.

 
SPOSÓB PRZETWARZANIA I ZABEZPIECZENIA DANYCH

10. Dane osobowe przetwarzane będą za pośrednictwem systemu informatycznego o ograniczonym dostępie oraz zabezpieczonego przed dostępem osób nieupoważniony 
w sposób należyty tj. zgodny ze stosowanymi powszechnie rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi ochronę przetwarzania danych osobowych 
odpowiednią do kategorii danych, objętych ochroną.

11. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny. Oznacza to w szczególności filtrowanie, wyszukiwanie, profilowanie oraz usuwanie danych osobowych 
i uzupełnianie ich o dodatkowe informacje (np. historię zamówień) zgodnie ze zdefiniowanymi uprzednio założeniami.

 
UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
12. Każdy ma prawo do skierowania do  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, www.live-cheerleaders.mti24.eu) przetwarza dane osobowe, a w przypadku odpowiedzi pozytywnej 
– o źródle pochodzenia danych, informacji od kiedy dane są przetwarzane, celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania a także informacji czy jego dane zostały 
udostępnione podmiotom trzecim, a jeżeli tak – to jakie podmioty (lub kategorie podmiotów) były odbiorcami jego danych osobowych.

13. Użytkownik może w każdym czasie odwołać udzieloną uprzednio zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu usług podmiotów trzecich.

14. Użytkownik w każdym momencie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

15. Użytkownik może w każdym czasie żądać zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia swoich danych osobowych (tzw. „prawo do zapomnienia”). 
W takiej sytuacji  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) usunie wszystkie dane osobowe Użytkownika z wyłączeniem tych, 
których przechowywanie i przetwarzanie wiąże się z realizacją obowiązków ustawowych (np. przechowywanie kopii wystawionych faktur, 
zawierających dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa).  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) ma prawo pozostawić 
w zbiorze imię (imiona) i nazwisko Użytkownika wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby. 
Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych następuje w formie pisemnej na adres siedziby mti24.eu

16. Użytkownik może w każdym czasie zgłosić tzw. „sprzeciw marketingowy” co skutkować będzie zaniechaniem wykorzystywania przez  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, www.live-cheerleaders.mti24.eu)
danych osobowych w celu realizacji jakichkolwiek aktywności marketingowych, z zachowaniem danych osobowych w systemach informatycznych 
i zbiorach danych  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) (np. w celu realizacji uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji).

 
UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM
17. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że Użytkownik wyrazi wyraźną i jednoznaczną zgodę na przekazanie tym podmiotom swoich danych osobowych.

18. mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) może powierzyć dane osobowe innemu podmiotowi (dalej: Procesorowi) w celu niezbędnych do wykonania 
umowy z Użytkownikiem. Zasady przetwarzania powierzonych danych przez Procesora określać będzie pisemna umowa zawarta między  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, www.live-cheerleaders.mti24.eu) a Procesorem.

19. mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, www.live-cheerleaders.mti24.eu) zobowiązane jest do udostępniania danych osobowych uprawnionym podmiotom w sytuacjach, 
gdy obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa lub decyzji administracyjnej.

20. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sprzedawcę, gdy obowiązek udostępnienia będzie spoczywał na Sprzedawcy z mocy obowiązującego prawa.

21. Sprzedawca nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 
COOKIES
22.  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, www.live-cheerleaders.mti24.eu) wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym 
Użytkownika oraz osoby odwiedzającej Stronę Internetową (dalej: Odwiedzającego), np. na komputerze, tablecie czy smartfonie.

23. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu)

24.  mti24.eu (dział ppv - www.live.mti24.eu, cheerleaders.mti24.eu) przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Odwiedzającego, a następnie 
uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych, w celach: statystycznych, zapewnienia prawidłowego działania Stron Internetowych, a w szczególności utrzymania 
sesji po zalogowaniu.

25. W każdej przeglądarce internetowej możliwa jest zmiana ustawień plików cookies, w tym możliwość blokowania plików cookies, co uniemożliwia ich przechowywanie 
na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Odwiedzającego.

26. Pliki cookies mogą być także usunięte poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, skorzystanie z narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego 
lub służące do tego programy.

27. Zmiana ustawień przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym lub wykasowanie plików cookies 
w trakcie korzystania ze strony, może jednak spowodować ograniczenie funkcjonalności świadczonych usług.

Stan na: 01.12.2021r.

 

 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.